top of page

Algemene Voorwaarden BETONWERKEN CAREYE BV

1. Overeenkomst

a. Behoudens andersluidend schriftelijk beding wordt elke offerte en overeenkomst tussen BETONWERKEN CAREYE BV en de klant beheerst door deze voorwaarden, die er een integraal deel van uitmaken en die van rechtswege voorrang hebben op de voorwaarden van de klant. Deze overeenkomst vormt het integrale akkoord tussen partijen en vervangt alle eventuele vroegere overeenkomsten en afspraken en kan niet worden gewijzigd, tenzij mits uitdrukkelijk schriftelijk akkoord van beide partijen.

b. Eventuele bijzondere voorwaarden tussen partijen hebben voorrang op deze algemene voorwaarden.

c. De klant zal binnen 10 kalenderdagen na ontvangst van deze voorwaarden, het dubbel voor akkoord ondertekend terugzenden naar BETONWERKEN CAREYE BV. Mocht hij daartoe in gebreke blijven, dan wordt de aanvang van de werken in uitvoering van de overeenkomst beschouwd als aanvaarding.

2.    Termijnen

 

Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst zijn de opgegeven uitvoeringstermijnen louter indicatief en zonder enige verbintenis. Indien de uitvoering op vraag van de opdrachtgever wordt uitgesteld, om welke reden ook, vervallen automatisch en van rechtswege de opgegeven uitvoeringstermijnen zonder enig recht op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst in hoofde van de opdrachtgever.


3.    Voorwerp

 

De uitgevoerde werken worden onmiddellijk na uitvoering opgeleverd en alvorens andere aannemers op de uitgevoerde werken hun werken aanvangen en/of verder zetten. De ingebruikname van de uitgevoerde werken wordt als oplevering en aanvaarding beschouwd.


4.    Gebreken

 

a. In geen geval kunnen klachten wegens zichtbare gebreken tot gevolg hebben dat de opdrachtgever het recht heeft de betaling op te schorten of uit te stellen. Verborgen gebreken kunnen slechts aanleiding geven tot vergoeding indien zij met bekwame spoed zijn opgespoord en binnen de dertig (30) dagen na oplevering worden gemeld bij aangetekend schrijven aan BETONWERKEN CAREYE BV.

b. De werken worden door de opdrachtgever nagezien. Klachten wegens zichtbare gebreken dienen op straffe van verval binnen de acht (8) dagen na oplevering te worden gemeld bij aangetekend schrijven aan BETONWERKEN CAREYE BV. Nadien worden er geen klachten wegens zichtbare gebreken meer aanvaard. Indien de klant een consument betreft in de zin van art. I.1,2° WER  geldt een termijn van 14 kalenderdagen na levering waarbinnen een klacht wegens zichtbare gebreken schriftelijk moet worden gemeld aan BETONWERKEN CAREYE BV.

5. Offerte

a. De prijsofferte is geldig voor een periode van 30 dagen, tenzij anders vermeld in de offerte.

b. De berekende hoeveelheden in de offerte zijn steeds vermoedelijke hoeveelheden, het correcte aantal wordt opgemeten en aangerekend na het uitvoeren van de werken. Mocht er betwisting ontstaan over de hoeveelheden, dan kan BETONWERKEN CAREYE BV een landmeter aanstellen op kosten van de klant.

c. Bij vermindering van de oppervlakte van meer dan 7% behouden wij ons het recht om een andere eenheidsprijs te hanteren.

d. De prijzen worden steeds opgemaakt op basis van de prijs van het wapeningsijzer op offertedatum. Deze prijs is echter zeer variabel en kan aangepast worden op moment van bestelling indien er zich een prijsstijging van meer dan 10% zou voordoen, dit op grond van de tabel opgesteld door de Commissie van Marktprijzen en Materialen.

e. Indien er zich een prijsstijging van meer dan 1% zou voordoen voor de beton, kan de prijs aangepast worden op moment van bestelling.

6. Prijs

a. Alle facturen zijn contant en zonder korting betaalbaar op de zetel van BETONWERKEN CAREYE BV (8900 IEPER, Albert Dehemlaan 16A). Indien de klant meer dan 30 dagen na factuurdatum in gebreke blijft de factuur te voldoen, dan heeft BETONWERKEN CAREYE BV het recht de uitvoering van de overeenkomst eenzijdig op te schorten totdat alle betalingen verricht zijn.

 

b. Elke vorderingsstaat wordt als goedgekeurd beschouwd voor facturatie, indien BETONWERKEN CAREYE BV binnen de 5 dagen geen schriftelijke opmerkingen ontvangt. Indien de klant een consument betreft in de zin van art. I.1,2° WER  geldt een termijn van 14 kalenderdagen waarbinnen de schriftelijke opmerkingen omtrent de vorderingsstaat het adres van BETONWERKEN CAREYE BV moet bereiken.

 

c. Indien er geen tijdige betaling wordt bekomen binnen de 30 dagen na factuurdatum wordt automatisch en van rechtswege, en zonder noodzaak van een voorafgaandelijke ingebrekestelling, het factuurbedrag verhoogd met een wettelijke interest gelijk aan de rentevoet van de Nationale Bank verhoogd met 2%, met een minimum van 12% per jaar en met een onherleidbare forfaitaire schadevergoeding van 15% met een minimum van 150,00 EUR en een maximum van 7.500,00 EUR. Dit alles zonder afbreuk te doen aan andere rechten, vorderingen, schadeloosstellingen en/of interesten.

Indien de klant een consument betreft in de zin van art. I.1, 2° WER, beginnen de intresten pas te lopen vanaf de kalenderdag die volgt op de dag waarop een eerste elektronische kosteloze herinnering is gestuurd dan wel op de derde werkdag na verzending van de eerste kosteloze herinnering per post. Ingeval de klant een consument betreft, wordt de interest bepaald overeenkomstig de wet van 2 augustus 2002 betreffende de betalingsachterstand bij handelstransacties.

Indien de klant een consument betreft in de zin van art. I.1,2° WER dan zal de niet-tijdige betaling slechts aanleiding geven tot een forfaitaire schadevergoeding na het verzenden van een eerste ingebrekestelling, die de vorm aanneemt van een eerste kosteloze herinnering en na het verstrijken van een termijn van minstens 14 kalenderdagen ingaande op de derde dag na de verzending van de herinnering. Wanneer de herinnering via elektronische weg wordt verzonden, vangt de termijn van 14 kalenderdagen aan op de kalenderdag die volgt op de dag waarop de herinnering werd verzonden. De forfaitaire schadevergoeding bedraagt :

a) 20 euro als het verschuldigde saldo lager dan of gelijk aan 150 euro is;

b) 30 euro vermeerderd met 10 % van het verschuldigde bedrag op de schijf tussen 150,01 en 500 euro als het verschuldigde saldo tussen 150,01 en 500 euro is;

c) 65 euro vermeerderd met 5 % van het verschuldigde bedrag op de schijf boven 500 euro met een maximum van 2000 euro als het verschuldigde saldo hoger dan 500 euro is.

Indien de klant een consument betreft in de zin van art. I.1,2° WERzal deze aanspraakkunnen maken op een gelijkwaardige vergoeding zoals vermeld in huidig artikel en dit berekend op onze laatst uitgeschreven factuur indien wij onze verbintenissen niet nakomen binnen de afgesproken termijn, na vergeefse ingebrekestelling.

 

d. In het geval er geen tijdige betaling volgde van één of meerdere facturen, dit zowel in hoofdsom, interest als schadebeding, worden alle, zelfs nog niet vervallen facturen, volledig opeisbaar. De klant kan zich aldus niet meer beroepen op enig betalingsuitstel. In dit geval zal BETONWERKEN CAREYE BV het recht hebben om elke verdere uitvoering op te schorten tot na de volledige betaling of om de waarborgsom te eisen die zij nodig acht, zonder enig recht op de schadevergoeding of vertragingsboete in hoofde van de opdrachtgever.

 

e. De klant is op elk moment verplicht om de openstaande facturen te voldoen en kan zijn betalingsverplichting niet opschorten indien de werken of leveringen onvolledig, gebrekkig of laattijdig zouden zijn.

7. Aansprakelijkheid

a. De totale aansprakelijkheid van BETONWERKEN CAREYE BV zowel voor zichtbare als voor verborgen gebreken is beperkt tot vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de voor de betreffende werken bedongen aannemingsprijs (exclusief BTW).

 

b. De aansprakelijkheid van BETONWERKEN CAREYE BV voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie… is steeds uitgesloten.

 

c. De burgerlijke aansprakelijkheid van BETONWERKEN CAREYE BV is in ieder geval beperkt tot de dekkingsopvang van haar burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering, namelijk 250.000,00 EUR (vermengd lichamelijk en materiële schade) Dit conform de bepalingen van haar polis burgerlijke aansprakelijkheid, waarvan de klant erkent de inhoud, inclusief de algemene en bijzonder voorwaarden, te kennen en te aanvaarden.

 

d. Alle noodzakelijke machtigingen en vergunningen zoals stedenbouwkundige vergunningen, uitbatingsvoorwaarden, vergunningen in verband met lawaaihinder, verkeerssignalisatie… zijn ten koste van de klant en dienen eveneens door de klant te worden aangevraagd.

 

e. De klant draagt steeds de verantwoordelijkheid voor het door hem opgelegde concept.

 

f. Indien de klant stelt dat de werken niet kunnen doorgaan op de vooropgestelde datum (bv. Omwille van de weersomstandigheden) dan kan BETONWERKEN CAREYE BV hier niet verantwoordelijk voor worden gesteld. Vervolgens wordt er in samenspraak met BETONWERKEN CAREYE BV een nieuwe datum afgesproken.

8. Verzekeringen

a. De klant verbindt er zich toe een "ALLE BOUWPLAATS RISICO’S" (ABR) af te sluiten waarbij BETONWERKEN CAREYE BV gedekt is door de door de klant afgesloten verzekering, en waarbij elke schade aan de uitgevoerde werken, de burgerlijke aansprakelijkheid ten aanzien van derden en de aansprakelijkheid wegens burenhinder gedekt zijn.

 

b.  De klant verbindt er zich eveneens toe een 10-jarige aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten, waarbij de dekking wordt uitgebreid tot de onderaannemers en tot de leveranciers. De klant verbindt er zich toe de BETONWERKEN CAREYE BV te vrijwaren indien de dekking, voorzien door de hierboven vermelde polissen, onvoldoende blijkt te zijn.

9.    Annulering

 

Indien de klant om enige reden de aanneming zou beëindigen of annuleren, heeft BETONWERKEN CAREYE BV recht op een vergoeding van alle eventueel reeds uitgevoerde werken en op een forfaitaire vergoeding van 35,00% van de aannemingsprijs (deze forfaitaire vergoeding dekt o.a.de vaste en variabele kosten en de eventuele winstderving). Indien de klant een consument betreft in de zin van art. I.1,2° WER  zal deze aanspraak  kunnen maken op een gelijkwaardige vergoeding zoals vermeld in huidig artikel en dit berekend op onze laatst uitgeschreven factuur indien wij het koopcontract zouden verbreken.


10.    Faillissement van klant

In geval van faillissement of elke andere vorm van het ontstaan van een samenloop van schuldeisers van de klant, worden alle uitstaande overeenkomsten van rechtswege en vervroegd afgerekend op die datum en in schuldvergelijking gebracht.


11.    Opschorting en ontbinding

 

In geval van enige verandering in de toestand van de klant, zoals overlijden, omzetting, fusie, splitsing, overname, overdracht, vereffening, staking van betaling, opening van gerechtelijke reorganisatie, collectief of minnelijk akkoord, verzoek tot uitstel van betaling, stopzetting van activiteit, beslag of enige andere omstandigheid die het vertrouwen in de kredietwaardigheid van de klant kunnen schaden, houdt BETONWERKEN CAREYE BV zich het recht voor om wegens dat louter feit hetzij de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot de klant afdoende zekerheden stelt voor zijn betaling, hetzij de overeenkomst met de klant ontbonden verklaren, indien er een voldoende ernstige contractuele wanprestatie voorligt, waardoor het vertrouwen tussen de contractspartijen is weggevallen en met een voorgaande ingebrekestelling, vanaf het schrijven ter bevestiging van de ontbinding en onverminderd het recht van BETONWERKEN CAREYE BV om schadevergoeding te vorderen.


12.    Kwaliteitsnorm

a. Gegoten betonoppervlakken met vezelwapening kunnen steeds onvolmaaktheden vertonen (kleurschakeringen, zichtbare vezels, uitstekende vezels, roestvlekken…) Deze onvolmaaktheden zijn echter eigen aan het product en doen niets af aan de kwaliteit. Bij eventuele klachten kan bijgevolg geen rekening gehouden worden met het visuele aspect. De kwaliteitsnormen van het WTCB zijn dan ook van toepassing.

 

b. Indien op vraag van de klant wordt beslist om af te wijken van de kwaliteitsnorm van het WTCB, dan kan BETONWERKEN CAREYE BV niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele schade of gebreken die zich na de uitvoering zouden voordoen.

 

c. Een krimpscheur met beperkte scheurbreedte <0,5 mm is steeds mogelijk en toegelaten volgens de WTCB-norm, indien de wapening minimum 0,35 % van de betondoorsnede bedraagt. Vloeren waarvan de wapening minder dan 0,15 % van de betondoorsnede bedraagt, worden aanzien als ongewapend beton waardoor alle beperkingen inzake scheurvorming vervallen.

 

d. Bij buitenvloeren bedraagt de aanbevolen minimum helling 2,00 %. Het aanbevolen beton voor buitenvloeren betreft C35/45 ee4. Het strooien of het meevoeren van dooizouten door voertuigen kunnen echter fysische en chemische invloeden uitoefenen die een oppervlakkige afschilvering van het beton bevorderen. Dit is niet herstelbaar en kan geen aanleiding geven tot minwaarde op de vloer.

 

e. BETONWERKEN CAREYE BV kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade aan materiaal dat door derden in de vloer wordt aangebracht. Vb. Elektriciteitsleidingen, wachtleidingen, gasleidingen, vloerverwarmingsbuisjes, verwarmingsmatten,…

 

f. Indien de klant expliciet vraagt naar een (na)behandeling van de vloer die afwijkt van het normale, dan draagt de klant hiervoor de verantwoordelijkheid. Bij discussie omtrent de werken, kan steeds een betonboring uitgevoerd worden om de kwaliteit na te gaan. Dit op kosten van de klant.

13. Plaatsingsvoorwaarden

a. Volgens de technische voorschriften van het WTCB kunnen er zich problemen manifesteren bij het gieten en bewerken van beton bij warm weer (>25°C) of bij koud weer (<0°C). Meer bepaald kan de werkbaarheid snel afnemen en zal het beton hierdoor sneller binden. Bijkomend kan warm weer leiden tot verdamping van het water met scheurvorming in het beton tot gevolg.

Tot slot kan ook de toplaag van het beton verbranden. BETONWERKEN CAREYE BV kan dan ook op geen enkel moment verantwoordelijk gesteld worden voor betonvloeren die in open lucht moeten uitgevoerd worden en schade oplopen door weersomstandigheden.

 

b. Er wordt steeds verondersteld dat er ruim voldoende verluchting is in de te polieren ruimtes. Indien de klant dit niet kan voorzien, zal er een afzuiginstallatie geplaatst worden, dit uiteraard op kosten van de klant.

 

c. Er kan geen beton gegoten worden tegen raamprofielen ( alu, pvc, hout,…). Er moet steeds een minimum afstand zijn tot deze profielen van minstens 10,00 cm. Indien dit niet mogelijk is, moet een bescherming voorzien zijn. Deze bescherming dient te bestaan uit een hard materiaal, waardoor schade aan het raamprofiel vermeden wordt. Het aanbrengen van dergelijke bescherming is niet inbegrepen en dient door de hoofdaannemer/bouwheer aangebracht te worden. Ook mogen eventuele omtreksmuren en/of binnenmuren niet gepleisterd of geschilderd zijn.

 

d. Indien er zich metselwerk met deuropeningen bevinden in de uit te voeren oppervlakte, moet een dubbel L- ijzer aangebracht worden aan iedere deuropening. Hiervoor rekent BETONWERKEN CAREYE BV voor enkele deuren 25,00 EUR aan per deur en voor dubbele deuren 50,00 EUR per deur.

 

e. Indien er een niveauverschil wordt vastgesteld op de ondergrond, kan BETONWERKEN CAREYE BV hier niet verantwoordelijk voor worden geacht. Slecht uitgevoerde voorbereidende werken zijn geenszins de verantwoordelijkheid van BETONWERKEN CAREYE BV.

 

f. De offerte wordt steeds opgemaakt volgens vlakheidsklasse IV, tenzij duidelijk anders vermeld op de offerte van BETONWERKEN CAREYE BV.

14.    Hardship

 

BETONWERKEN CAREYE BV behoudt zich het recht voor om overeenkomsten waarvan de uitvoering onmogelijk, zeer moeilijk of al te exorbitant geworden is, om redenen onafhankelijk van haar wil, die het normale verloop van de overeenkomst zou verhinderen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot staking, lock-out, bedrijfsbezetting, gehele of gedeeltelijke stopzetting wegens een administratieve maatregel, in- en uitvoerbelemmeringen, rampen, pandemieën, het niet of niet tijdig nakomen door een derde van zijn/haar verplichtingen jegens BETONWERKEN CAREYE BV, of om elke andere reden buiten schuld of risico van BETONWERKEN CAREYE BV ontstaan, op te zeggen of op te schorten tot de reden heeft opgehouden te bestaan, zonder recht op schadevergoeding van voor de klant.


15.    Toepasselijk recht

 

Alle overeenkomsten worden uitsluitend beheerst door het Belgische recht. Alle vorderingen of geschillen die er voortvloeien of ermee verband houden vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Ieper. BETONWERKEN CAREYE BV houdt zich het recht voor vorderingen in rechte aanhangig te maken voor de rechter die bevoegd zou zijn zonder toepassing van dit beding.

bottom of page