top of page

Privacybeleid

Bedankt voor het lezen van het privacy beleid van B.V. CAREYE. B.V. CAREYE heeft als maatschappelijke zetel Albert Dehemlaan 16A te 8900 Ieper en is ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0760.544.138 (hierna “CAREYE”). CAREYE wil benadrukken dat zij te allen tijde handelt in overeenstemming met de geldende Belgische Privacywet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. Deze privacyverklaring legt uit welke informatie CAREYE verzamelt en hoe ze deze gegevens gebruikt. Gelieve deze beleidsverklaring te willen lezen in samenhang met de cookie policy. CAREYE kan op elk gewenst moment de Privacy Verklaring aanpassen en updaten zonder voorafgaande kennisgeving door een nieuwe versie te plaatsen op de Website. Om die reden is het ten zeerste aangeraden om regelmatig de Website en de betreffende pagina waarop de beleidsverklaring wordt weergegeven, te raadplegen.

1. Welke persoonsgegevens verzamelt CAREYE?


De informatie die u CAREYE meedeelt, kan persoonsgegevens omvatten. Onder “persoonsgegevens” wordt verstaan alle informatie met betrekking tot u op basis waarvan u kan worden geïdentificeerd. Anonieme gegevens aan de hand waarvan iemand niet kan worden geïdentificeerd, worden daarom niet als persoonsgegevens beschouwd. Uw persoonsgegevens kunnen onder meer zijn:

 • Gegevens met betrekking tot uw identiteit (naam, voornaam, adres, bedrijfsnummer, enz.;  Persoonlijke statusgegevens (telefoonnummer, persoonlijke e-mail, ...);

 • Financiële gegevens (bankrekeningnummer, factureringsgegevens, ...);

 • Gegevens met betrekking tot de uitvoering van een contract (voorwerp van het contract, factureringsadres, beroepsmatige gegevens, ...);

 • Gegevens met betrekking tot het gebruik van elektronische apparatuur, zoals computers (wachtwoord, logingegevens, elektronische identificatiegegevens, factureringsgegevens, ...);

2. Waarom verzamelt CAREYE persoonsgegevens en hoe gebruikt CAREYE die?

 

CAREYE uw persoonsgegevens alleen verwerken voor legitieme en noodzakelijke doeleinden (art. 6 van de AVG). Zo verwerkt CAREYE persoonlijke gegevens om haar diensten correct te kunnen leveren, voor marketingdoeleinden en voor het beheer van klantenrelatie. Deze doeleinden omvatten, maar zijn niet beperkt tot, het volgende:

 • De kwaliteit van onze diensten en informatie te verbeteren;

 • U te informeren in verband met de diensten die CAREYE aanbiedt;

 • Statistische/marketing doeleinden;

 • Aanvragen voor informatie, aanbiedingen en prospecten;

 • Mededelingen in het kader van de uitvoering van het contract;

3. Enkel verwerving bij toestemming

U dient uw uitdrukkelijke, geïnformeerde en ondubbelzinnige toestemming te geven voor de verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in deze Privacyverklaring. U heeft het recht om uw toestemming te allen tijde, op eenvoudig schriftelijk verzoek, in te trekken. CAREYE behoudt zich het recht voor om deze Privacyverklaring te wijzigen.

4. Doorgifte aan derden

CAREYE zal uw persoonsgegevens niet openbaar maken aan derden, tenzij dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de diensten door CAREYE en de optimalisering daarvan (zoals maar niet beperkt tot onderhoudswerken, verwerking van betalingen, database management). Indien het noodzakelijk is dat CAREYE in dit kader uw persoonsgegevens openbaar maakt aan derden, is de betreffende derde partij verplicht om uw persoonsgegevens te gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van deze Privacy Verklaring. Onverminderd het voorgaande, is het evenwel mogelijk dat CAREYE uw persoonsgegevens openbaar maakt aan de bevoegde autoriteiten (i) wanneer CAREYE hiertoe verplicht is op grond van de wet of in het kader van een gerechtelijke of een toekomstige gerechtelijke procedure en (ii) ter vrijwaring en verdediging van onze rechten.

5. Opslag persoonsgegevens

Tenzij wanneer een langere bewaartermijn vereist of gerechtvaardigd is (i) door de wet of (ii) door de naleving van een andere wettelijke verplichting, bewaart CAREYE uw persoonsgegevens slechts gedurende de periode die noodzakelijk is voor het behalen en het vervullen van de doelen.

6. Uw rechten

CAREYE verbindt er zich toe om redelijke, fysieke, technologische en organisatorische voorzorgsmaatregelen te nemen met het oog op het voorkomen van (i) ongeoorloofde toegang tot uw persoonsgegevens, alsook (ii) verlies, misbruik of wijziging van uw persoonsgegevens.

 • Recht op informatie;

 • Recht op toegang;

 • Recht op rectificatie en vervollediging of update van uw persoonsgegevens;

 • Recht op schrapping van uw persoonsgegevens (= recht om vergeten te worden);

 • Recht op een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens;

 • Recht van bezwaar/verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

7. Wie contacteren in geval van vragen/klachten?

Indien u vragen heeft over het Privacybeleid of over de wijze waarop CAREYE uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt of verwerkt, gelieve CAREYE te contacteren:

Via e-mail: info@betonwerkencareye.be

Via post: Albert Hehemlaan 16A, 8900 Ieper

Via telefoon: 0499 38 03 79

 

CAREYE stelt de u zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen een maand na ontvangst van het verzoek in kennis van het gevolg dat CAREYE heeft gegeven aan het verzoek:

 • Inwilliging van het verzoek.

 • Onmogelijkheid om binnen een maand het gevolg van het verzoek aan u kenbaar te maken wegens de complexiteit van het verzoek.

 • Weigering van het verzoek en de mogelijkheid om klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit of beroep in te stellen bij de rechtbank.

 • De noodzaak tot bijkomende informatie bij twijfel omtrent de identiteit van de aanvrager.


Indien u klachten heeft omtrent de manier waarop CAREYE uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en/of verwerkt, kan u een klacht indienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail: contact@apd-gba.be.

bottom of page